A password will be e-mailed to you.

Photos By Nicholas Karlin, The Usual Shibas

Bigger, better, with more Doctor Who, Bill Nye the Science Guy, Power Gloves, and Revenge of the Jedi. Check out our photos from 2015 and 2014. Both were great showings but this year’s costumes might be the best Awesome Con yet.

Awesome Con 2016-2Awesome Con 2016-3Awesome Con 2016-4Awesome Con 2016-5Awesome Con 2016-8Awesome Con 2016-31Awesome Con 2016-6Awesome Con 2016-21Awesome Con 2016-40Awesome Con 2016-9Awesome Con 2016-10Awesome Con 2016-12Awesome Con 2016-15Awesome Con 2016-16Awesome Con 2016-18Awesome Con 2016-20Awesome Con 2016-22Awesome Con 2016-23Awesome Con 2016-24Awesome Con 2016-25Awesome Con 2016-26Awesome Con 2016-27Awesome Con 2016-28Awesome Con 2016-29Awesome Con 2016-30Awesome Con 2016-32Awesome Con 2016-34Awesome Con 2016-35Awesome Con 2016-36Awesome Con 2016-37Awesome Con 2016-46Awesome Con 2016-38Awesome Con 2016-39Awesome Con 2016-41Awesome Con 2016-42Awesome Con 2016-43Awesome Con 2016-44Awesome Con 2016-47Awesome Con 2016-48Awesome Con 2016-49Awesome Con 2016-50Awesome Con 2016-51Awesome Con 2016-69Awesome Con 2016-52Awesome Con 2016-53Awesome Con 2016-56Awesome Con 2016-54Awesome Con 2016-55Awesome Con 2016-57Awesome Con 2016-58Awesome Con 2016-59Awesome Con 2016-60Awesome Con 2016-61Awesome Con 2016-62Awesome Con 2016-63Awesome Con 2016-64Awesome Con 2016-66Awesome Con 2016-65Awesome Con 2016-68Awesome Con 2016-70Awesome Con 2016-71Awesome Con 2016-72Awesome Con 2016-76Awesome Con 2016-825DM35675P60400065DM35682P60400125DM356915DM356875DM35694P6040021P60400235DM35699P60400345DM357155DM35712P6040037P6040040P60400435DM35726P6040053P60400495DM35735P6040054P60400575DM357565DM35764P60400695DM35798P6040080P60400845DM357965DM35805P6040116P6040118P6040121P6040122P6040126P60401295DM358495DM358635DM35854P6040141P6040143P60401555DM358755DM358725DM35881P6040170P60401725DM35908P6040179P60401785DM35813P6040105P6040108P6040111P60401145DM35831P6040182P60401835DM35928P60401865DM35936P6040191P6040189P60401925DM35949P6040204P60402315DM359585DM359625DM359735DM35982P60402205DM35991P6040229P6040230P6040234P6040242P6040243P60402475DM360085DM36012P6040257Ã:ÕFFR,GÍÖ`ó0¶·fKxÜC8ì@b3#"$¸óÊè¯Ë)ézSÇõDGA)(ѽóÕv\u#õ_Òî¥<Æ¿7ü¾tKCÌå^D"ú°è8Cÿ¾ÌíÌ}?S¯ÉDÑÿÑJóÍP·á½R^?Ý«×â_>Ù¤É3{;Üq¾i¾·¢é>dÆÿPÔÑ¡=Ù¿k¾j3êåNåÛéû:9jSGéãøSHH©Ü~Èþ9©%Ý[/'¾E8мשé,ªêÚTr·}Öøÿ)Í_¯ªÍÿp58²8güçª[ÝÚÞØ%ÌMo:×zR¨`ëñN9"$7#,5DM36020P60402615DM36027P6040268P60402795DM360585DM360765DM360845DM36095P60402955DM36107P6040310P6040307P6040311P60403145DM36134P60403245DM361505DM36161P6040333P6040336P6040346P60403525DM362005DM362145DM362275DM36232

5DM362405DM362385DM36250P60403775DM362525DM36278P6040390P60404045DM363025DM36291P6040415P6040418P6040427P6040429P6040432P6040436P6040441P6040445P6040452P6040463P6040473P60404795DM36578P6040488P60405605DM36619P60404905DM366665DM36674P6040504P6040513P6040509P60405355DM36781P6040541P6040545P60405575DM368515DM368605DM36899P6040572P6040577P6040612P6040594P6040602P60406345DM37055P6040645P6040655P6040661P60500295DM37069P60406625DM37102P6050004P60500155DM37117P6050033P6050037P60500635DM371205DM371305DM371335DM371725DM371775DM37186P60500695DM372005DM37220P60500775DM37228P6050085P6050091P60500925DM37244P6050099P6050112P60501075DM37291P6050123P6050130P60501345DM373105DM37315P6050137P6050142P6050144P60501435DM37326P6050158P6050146P6050171P60501865DM37379P60502045DM37395P60502205DM37406P6050230P6050233P6050234P6040249P60402635DM360655DM361565DM361685DM361905DM361935DM36234P6040518P60405535DM369355DM369965DM370485DM370885DM37095P6050047P60500665DM37214P6050141P6050124P6050223

X
X